SZŠ Beroun

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Střední zdravotnická škola
Adresa: Mládeže 1102, Beroun 2, 26601, Středočeský kraj
Telefon: +311623527
Fax: +311625216
E-mail: reditelka@szsberoun.cz
Webstránky: http://www.szsberoun.cz
Ředitel: Mgr. Leona Machková (pověřená řízením)
Založena: 1. 9. 1990

Obsah

Charakteristika školy

Hlavní činností školy je vzdělávání zdravotnických pracovníků, nelékařů v oboru Zdravotnický asistent. Dalším otevřeným oborem je obor Sociální péče - pečovatelská činnost. Absolventi tohoto oboru nejsou zdravotnickými pracovníky. Od školního roku 2010/2011 vyučuje škola v prvních ročnících podle vlastních školních vzdělávacích programů. Vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent se jmenuje Asklepion. Kromě toho škola nabízí i vzdělávací program pro nově upravený obor Sociální činnost. Škola se nachází v klidné části města na kraji Berouna, ze všech stran je obklopena menším parčíkem. Patří mezi menší školy (maximální počet žáků = 250), pedagogové i žáci se velmi dobře znají. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti mohou pedagogičtí pracovníci uplatňovat ke svým žákům individuální přístup, neboť znají své žáky nejenom po stránce studijní. Na škole panuje dělná a přátelská atmosféra. Škola je rovněž zařazena do mezinárodního projektu SOCRATES. Dále je zapojena i do dalších projektů Kromě toho pořádá také i různé druhy aktivit zaměřených na veřejnost. Za zmínku stojí především tzv. Srdíčkový den, projekt Šance, Den se sluncem, besídky ve Speciální škole Žebrák, vánoční besídky v Domově důchodců Hořovice, květinový den a celá řada dalších. Žáci školy rovněž každoročně realizují kurzy první pomoci pro žáky základních škol. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale dojíždějí sem i žáci z blízkého i vzdáleného okolí. Škola umožňuje dojíždějícím žákům rovněž i ubytování na internátu. Součástí školy je výdejna obědů, žáci se mají možnost občerstvit také u nápojových i potravinových automatů.


Studijní obory

Studijní obor Zdravotnický asistent (53-41-M/01) připravuje žáky pro uplatnění v ošetřovatelské péči v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých. Studiem tohoto oboru se žáci připravují na činnosti, které spočívají v podpoře zdraví, prevenci onemocnění a v poskytování péče nemocným ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Studijní obor Sociální činnost (75-41-M/01) připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Obor je zaměřen na osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Kromě výše uvedených studijních oborů řádného studia je možné oba dva obory studovat v rámci dálkového studia v délce 5 let. Ve školním roce 2012/2013 se naposledy v denním studiu vyučuje podle osnov obor Zdravotnický asistent a obor Sociální péče-pečovatelská činnost. V dalším školním roce bude starý studijní obor Zdravotnický asistent ukončen i v dálkovém studiu. Od školního roku 2014/2015 bude škola poskytovat v denním i dálkovém studiu pouze obory Zdravotnický asistent a Sociální činnost podle vlastních vzdělávacích programů.

Měli byste o nás vědět....

Pokud vás zajímá život v naší škole, můžete využít dnů otevřených dveří k návštěvě naší školy.
Termíny Dnů otevřených dveří:

Pro studenty 1. ročníku pořádá škola tzv. GO KURZ, určený k bližšímu poznání třídního kolektivu a k upevnění sociálních vazeb mezi studenty. Dále se mohou zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu. Pro studenty 2. ročníku je pořádán sportovně turistický kurz. Škola spolupracuje s nadacemi:

 • Život dětem - Srdíčkový den
 • Liga proti rakovině - Květinový den

Po celou dobu studia se pro studenty pořádá celá řada odborných exkurzí. Odbornou praxi studenti oboru Zdravotnický asistent absolvují v nemocnici v Hořovicích, případně v Berouně. Naši studenti spolupracují se Speciální školou Žebrák a podílejí se na akci Všeobecné zdravotni pojišťovny při zajišťování preventivního programu Zdraví s VZP. Škola se podílí i na mezinárodním projektu SOCRATES. Na škole vyučují odborníci ve svých předmětech. Výše deklarované skutečnosti nás vedou k přesvědčení, že můžeme konstatovat, že být studentem Střední zdravotnické školy je dobrá volba. Ve školním roce 2011/2012 škola připravila a odpilotovala několik vzdělávacích programů pro dospělé v rámci grantových programů a zapojila se i do programu multikulturní výchovy pod názvem "Výuka k různosti". Ve školním roce 2012/2013 probíhá další z pilotních projektů v rámci Vzdělání pro konkurenceschopnost. Poprvé ve školním roce 2012/2013 bude škola poskytovat kromě klasického předmětu Ošetřovatelství novinku v podobě předmětu Ošetřovatelství v anglickém jazyce. Studenti se naučí používat anglickou odbornou terminologii, což jim usnadní případnou práci ve zdravotnických zařízeních v západní Evropě.

Přijímací pohovory

Od školního roku 2014/2015 probíhají na škole přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky celostátního charakteru.

Školní rok 2015/2016

Pedagogové a zaměstnanci školy

Interní vyučující

  • Mgr. Leona Machková ŘŠ (CHE)(- ředitelka školy
  • Mgr. Renata Pavlíková, ZŘŠ,(TEV, BIE,ZTV, OVC, PNH)
  • Mgr.et Bc. Daniela Wimmerová, vedoucí odb. učitelek (PDG,SPS)
  • Mgr. Jana Kučabová, výchovná poradkyně (CJL,PSCH)
  • Mgr. Renata Lišková (NEJ,VYV,Konverzace NJ, OVC, DEU)
  • Mgr. Marie Čápová (ANJ)
  • Mgr. Karolína Bostlová (ANJ,HUV, Konverzace v AJ, Ošetřovatelství v ANJ)
  • Mgr. Marie Rybková (CJL,OBN, FIL, OSV)
  • Ing. Blanka Fenclová (MAT,FYZ)
  • Mgr. Milan Šimek, správce ICT, ICT metodik a koordinátor(DEJ,IKT,SVS, CJL)
  • Bc. Pavlína Krbcová (TEV, SOM, VYZ, ZTV)
  • Mgr. Lenka Hocke (MAT)
  • Mgr. Jana Brotánková,nyní na mateřské dovolené)
  • Jitka Prošková (OSN, OSE)
  • Ing. Monika Horná (EKO,PRA,MUV MAM,VYZ, KOM,OSV)
  • PhDr. Karla Mikešová (ANJ)
  • Mgr. Markéta Palková (mateřská dovolená)
  • Mgr. Martina Schwarzrocková (ODP,PRP, OSN)
  • Mgr. Hana Macháčková (OSE,PEC, OSN)
  • Bc . Marie Krňáková (OSN, ODT, OSE )
  • Mgr. Věra Šrámková (KLP, OSE, OSEcv.,PAT, OSN)
  • Mgr. Martina Tůmová (OSE, OSE cv, PEC, PSCH


Externí vyučující Ve školním roce 2016/2017 zaměstnávala škola jednoho externistu.

  • Ing. PhD. Kamila Zvědělíková (CHE)

Ostatní zaměstnanci

  • Alena Masopustová - sekretářka
  • Lenka Ječná - hospodářka
  • Štefan Szilvasi - školník
  • Dagmar Szilvasiová - uklízečka, výdejce stravy
  • Hana Hudečková - uklízečka, výdejce stravy

Studenti školy

V tomto školním roce jsou studenti ve třídách rozděleni takto:
Denní studium
1. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent
2. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent
(na některé předměty jako jedna třída) 3. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost a 1 třída oboru Zdravotnický asistent
(na některé předměty jako jedna třída) 4. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent a 1 třída oboru Sociální činnost

Dálkové studium
1. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent
2. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost
3. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent
4. ročník: 1 třída oboru Zdravotnický asistent
5. ročník: 1 třída oboru Sociální činnost


Sponzoři

Škola nemá sponzory.

Význační absolventi

Historie školy

Příbuzná témata

Zdravotní sestra

Škola byla zapojena do mezinárodního programu Sokrates, projekt The European Learning Environment: A komparative study of 4 countries. Cílem projektu bylo prozkoumat studijní prostředí ve 4 zemích, pravidla chování, studijní potřeby studentů, různorodost sociálních problémů a poskytnout srovnání. Naše škola je rovněž zapojena do projektu Středočeského kraje - Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím její modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti ICT.

Předměty vyučované ve škole

Studijní obor Zdravotnický asistent

  • Český jazyk a literatura (CJL)
  • Cizí jazyk (angličtina a němčina) (ANJ, RUJ,NEJ)
  • Konverzace v cizím jazyce (ANJK, NEJK)
  • Odborná terminologie (ODT)
  • Občanská nauka (OBN)
  • Dějepis (DEJ)
  • Matematika (MAT)
  • Fyzika (FYZ)
  • Chemie (CHE)
  • Biologie a ekologie (BIE)
  • Informační a komunikační technologie (IKT)
  • Tělesná výchova (TEV)
  • Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
  • Ekonomika (EKO)
  • Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví (VYZ)
  • První pomoc (PRP)
  • Psychologie a komunikace (PSK)
  • Klinická propedeutika (KLP)
  • Somatologie (SOM)
  • Prevence nemocí a hygiena (PNH)
  • Ošetřovatelství (OSE)
  • Ošetřování nemocných (OSN)
  • Odborná praxe (OPR)
  • Přírodovědný seminář (PVS)
  • Společenskovědní eminář (SVS)

Studijní obor Sociální péče-pečovatelská činnost

  • Český jazyk a literatura (CJL)
  • Cizí jazyk (angličtina a němčina)(ANJ, NEJ, RUJ)
  • Konverzace v cizím jazyce (ANJK, NEJK)
  • Občanská nauka (OBN)
  • Filozofie (FIL)
  • Dějepis (DEJ)
  • Dějiny umění a estetika (DEU)
  • Matematika (MAT)
  • Fyzika (FYZ)
  • Chemie (CHE)
  • Biologie a ekologie (BIE)
  • Informační a komunikační technologie (IKT)
  • Tělesná výchova (TEV)
  • Zdravotní tělesná výchova (ZTV)
  • Hudební výchova (HUV)
  • Výtvarná výchova (VYV)
  • Ekonomika (EKO)
  • Psychologie PSCH)
  • Osobnostní výchova (OSV)
  • Somatologie (SOM)
  • Právo (PRA)
  • Sociální politika a služby (SPS)
  • Sociální péče (SPE)
  • Pedagogika (PDG)
  • Speciální pedagogika (SPP)
  • Péče o staré občany (PSO)
  • Pečovatelství(PEC)
  • Organizace volného času (OVC)
  • Přírodovědný seminář (PVS)
  • Společenskovědní seminář (SVS)
  • Multikulturní výchova (MUV)


Další volitelné předměty

  • Přírodovědný seminář
  • Společenskovědní seminář
  • Multikulturní soužití, národnostní menšiny a etnika


Externí linky

Informatik školy Mgr. Milan Šimek vytvořil pro žáky jakýsi studijní web na adrese http://szsberoun.webgarden.cz , odkud mohou žáci čerpat studijní materiály pro přípravu, stahovat si poznámky, odborné články nebo hledat inspiraci v odkazech na zajímavé studijní stránky.Webové stránky se průběžně plní daty. Kromě toho se učí na adresách http://szsberoun.bloger.cz a http://szsberoun.blog.cz elektronické komunikaci. Nově nastoupivší třídě SČ 1.A vytvořil třídní web na adrese: http://szsberoun.wgz.cz. Od školního roku 2009/2010 mohou žáci poprvé studovat distančním způsobem jako e-learning v prostředí LMS Moodle předmět Multikulturní výchova, dále pak si mohou zdokonalovat znalosti ve skladbě spisovné češtiny, případně studovat Dějiny umění a estetiku na adrese: http://moodle2.gymcheb.cz. E-learningové studium mohou studenti absolvovat i pro předmět anglický jazyk. Od školního roku 2010/2011 budou žáci průběžně vytvářet jakousi studentskou encyklopedii na adrese: http://zdravotka.mypage.cz, která vznikne z jejich poznámek a bude sloužit jako příprava ke studiu a k maturitě.Od školního roku 2010/2011 studenti v hodinách dějepisu využívali v prostředí Moodle i modul Dějepisný seminář a o rok později i Dějepisný seminář pro dálkové studium.. Materiály z hodin ICT jsou uveřejňovány na adrese: http://szs-beroun.wz.cz. Pro dálkové studium byly vytvořeny dvě webové stránky (http://zdravotka.webgarden.cz pro materiály všeobecně-vzdělávacích předmětů a http://zdravotka1.webgarden.cz pro materiály odborných předmětů).

Facebook

Navštívit nás též můžete na Facebooku na adrese: http://www.facebook.com/szsberoun.

Osobní nástroje