Registrovaná sestra

Z Encyklopedie zdravotní sestry
Přejít na: navigace, hledání
Ceska asociace sester.png

Nová právní úprava získávání a osvědčování způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, zavedená zákonem č. 96/2004 Sb. novelizovaným v roce 2005 zákonem č. 125/2005 Sb., není příliš přehledná a jasná. Protože se velmi výrazně dotýká činnosti všech zdravotnických zařízení od velkých nemocnic až po jednotlivé lékařské ordinace, pokusíme se o vysvětlení nejdůležitějších zásad a novinek.

Klíčové je porozumění třem odstavcům v § 4, které vymezují tři různé kategorie (způsoby provádění) činnosti zdravotnického pracovníka:

  • 1. výkon povolání pod přímým vedením

(5) Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

Výkon povolání pod přímým dohledem je nejnižší variantou výkonu povolání zdravotnického pracovníka, a je také vyhrazen odborně nejméně vzdělaným kategoriím zdravotnických pracovníků - sanitářů, laborantů, řidičů, laborantů, masérů apod. Předpokládá se trvalý dohled a přidělování práce zcela způsobilým zdravotnickým pracovníkem.

  • 2. výkon povolání pod odborným dohledem

(4) Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

Výkon povolání pod odborným dohledem je vyšším stupněm výkonu povolání zdravotníka, kdy pracovník dostává úkoly od zcela způsobilého nadřízeného, s nímž může při nejasnostech nebo potížích konzultovat, ale vlastní úkony již může dělat relativně samostatně. Kdo je příslušným odborným nadřízeným, určuje zákon - může to být zdravotnický pracovník vyšší kategorie, někdy i lékař.

Tento způsob výkonu povolání je typický jednak trvale pro střední kategorii zdravotnických pracovníků (např. radiologický nebo biotechnický technik, kteří pracují ve spolupráci s příslušnými vysokoškolskými pracovníky, zdravotnický asistent nebo ošetřovatel pracující pod odborným dohledem všeobecné sestry, asistent zubního technika pracující pod odborným dohledem zubního technika atd.), jednak jde o způsob přechodný před nabytím dostatečné zkušenosti u těch zdravotnických pracovníků, kteří později pracují již bez odborného dohledu. Zejména se to týká všech kategorií zdravotnických pracovníků (včetně zdravotních, resp. všeobecných sester, porodních asistentek, zubních techniků, záchranářů), kteří získali odborné vzdělání na středních zdravotních školách před zavedením nových vzdělávacích programů.

  • 3. výkon povolání bez odborného dohledu

(3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen výkon povolání bez odborného dohledu) se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta; tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle zvláštního právního předpisu.

Výkon povolání bez odborného dohledu je nejvyšší kategorií výkonu povolání, kdy zdravotničtí (nelékařští) plně odborně způsobilí pracovníci vykonávají činnost zcela samostatně, i když v naprosté většině podle indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Rozhodující přitom není, zda je nebo není lékař přítomen či dostupný, rozhodující je nepřítomnost nadřízeného plně způsobilého zdravotnického pracovníka.

To, co je náplní samostatně vykonávaného povolání, určuje zákon (např. pro všeobecnou sestru je to ošetřovatelská péče, pro porodní asistenstku zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence a také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie).

Oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu

K tomu, aby zdravotnický pracovník mohl provozovat své povolání samostatně, bez trvalého dohledu, musí splnit dvě podmínky:

  1. splňovat podmínky podle zákona (např. druh vzdělání, délka praxe po zahájení činnosti), a
  2. vlastnit osvědčení, vydávané Ministerstvem zdravotnictví (dále jen ministerstvo).

Pracovník, který tyto dvě podmínky nesplňuje, nemůže samostatně vykonávat své povolání podle indikací lékaře a může tedy pracovat jen pod odborným dohledem jiného zákonem určeného plně způsobilého zdravotnického pracovníka!

Konkrétně pro zdravotní sestry (všeobecnou sestru i porodní asistentku) zákon určuje, že k odbornému dohledu je oprávněn zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu těchto činností bez odborného dohledu, tedy je to jiná všeobecná sestra nebo porodní asistentka způsobilá k výkonu BEZ odborného dohledu.

Lékař může poskytovat odborný dohled (zdravotnickému asistentovi, případně sestře nezpůsobilé vykonávat povolání bez odborného dohledu) pouze pokud jde o diagnostické nebo léčebné výkony, nikoliv pro ošetřovatelskou péči. Není tedy možné, aby sestry pracující na lůžkových odděleních nebo v domácí péči pracovaly pouze pod odborným dohledem lékaře.


Detailní vysvětlení

Jediná sestra v samostatné ordinaci musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud vykonává diagnostické nebo léčebné výkony v době nepřítomnosti lékaře nebo vykonává i ošetřovatelskou péči (např. samostatné návštěvy u pacientů);

Pokud sestra ve zdravotnickém zařízení (lůžkovém i ambulantním) nepracuje vždy za trvalé přítomnosti nadřízené na pracovišti, musí být oprávněna k výkonu povolání bez odborného dohledu;

Zdravotnický pracovník, který je ve vedoucí funkci (staniční, vrchní a hlavní sestry, vedoucí laborantky, vedoucí rehabilitační pracovníci) musí - mimo další podmínky - být oprávněn k výkonu povolání bez odborného dozoru - jde o výslovné ustanovení zákona v § 92.

Registr

Každý zdravotnický pracovník, který získá od Ministerstva zdravotnictví Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru, je zapsán do registru těchto pracovníků, který vede Ministerstvo zdravotnictví. V registru jsou údaje identifikační, údaje o vzdělání, včetně celoživotního, a údaje o zaměstnavateli, resp. místu výkonu povolání.

Protože každý způsobilý pracovník je zapsán do registru, může se označovat jako Registrovaný / Registrovaná (porodní asistentka, všeobecná sestra atd.).

Žádost o Osvědčení

Osvědčení vydává ministerstvo na základě žádosti. Vyhoví-li ministerstvo žádosti, vydá Osvědčení na dobu zpravidla 6 let, a před jejím uplynutím je možno požádat o další prodloužení platnosti Osvědčení.

Tiskopis s devítistránkovým formulářem je na stránkách Národního centra ošetřovatelství v Brně na adrese

http://www.clk.cz/oldweb/doks/Forms/zadost_osvedceni.pdf

Další informace jsou na stránce http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registrace-zdravotnickych-pracovniku_929_3.html

Příbuzné články

Zdroje

Osobní nástroje